Lektor stanowisko dydaktyczne

Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs nr 2 na dwa stanowiska lektora
w zakresie języka angielskiego
w grupie pracowników dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w Centrum Językowym

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra studiów filologicznych w języku angielskim z uprawnieniami pedagogicznymi lub posługują się językiem obcym jako językiem ojczystym z uprawnieniami pedagogicznymi i spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są:
 • 1) posiadanie uprawnień pedagogicznych,
 • 2) w przypadku obcokrajowców – posiadanie uprawnień pedagogicznych dotyczących nauczania języka angielskiego jako obcego,
 • 3) w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 4) co najmniej roczny staż pracy dydaktycznej,
 • 5) dyspozycyjność, gotowości do prowadzenia zajęć także na studiach niestacjonarnych (zajęcia również w weekendy).

Mile widziane

 • 1) znajomość języka angielskiego biznesowego,
 • 2) doświadczenie w szkolnictwie wyższym.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym opracowanie materiałów dydaktycznych,
 • 2) współudział w organizacji konferencji, egzaminów standaryzowanych,
 • 3) działalność organizacyjna na rzecz Centrum Językowego i Uczelni,
 • 4) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 października 2024 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.
 • 1) stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • 2) szkolenia, w tym językowe,
 • 3) udział w projektach i w konferencjach, w tym zagranicznych,
 • 4) możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • 5) pakiet świadczeń socjalnych,
 • 6) możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenie o równoważności z polskim odpowiednikiem dyplomu/ tytułu zawodowego uzyskanego za granicą,
 • 4) informacje i ewentualne opinie na temat: a) doświadczenia dydaktycznego, w tym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, b) stażu w szkole wyższej na podobnym stanowisku, c) doświadczenia z poprzednich miejsc pracy,
 • 5) dla obcokrajowców oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego,
 • 6) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 7) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 8) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • *Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki