Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Politechnika Częstochowska
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej.
 • 2. Posiadanie kwalifikacji do pracy dydaktycznej.
 • 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • 4. Doświadczenie w nauczaniu angielskiego języka specjalistycznego z zakresu nauk technicznych i biznesu.
 • 5. Umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych (ANG-POL, POL-ANG).
 • 6. Doświadczenie w opracowywaniu programów i sylabusów w zakresie Polskich Ram Kwalifikacji.
 • 7. Kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej.
 • 8. Dobra znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku lektora

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku Lektora skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Kierownika Studium Języków Obcych.
 • 2. CV kandydata do pracy.
 • 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.
 • 4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.
 • 5. Kopie posiadanych świadectw pracy.
 • 6. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z poźn. zm.).
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 8. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko Lektora w Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać
  w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej,
  42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 149 lub przesłać na adres e-mail: kadry.rekrutacja@pcz.pl w terminie do 22 lipca 2024 r.