adiunkt dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych 1 etat w:

Zakładzie Socjologii

Katedry Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie zajęć dydaktycznych z socjologii, socjologii medycyny i przedmiotów pokrewnych (w języku polskim i angielskim);

2) przygotowywanie materiałów dydaktycznych, pytań oraz testów egzaminacyjnych;

3)  sprawowanie opieki nad pracami magisterskimi i licencjackimi;

4)  udział w kształtowaniu oferty zajęć fakultatywnych;

5)  uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach, w szczególności związanych z organizacją
i procesem pracy oraz podnoszących kwalifikacje;

6) wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Zakładu Socjologii oraz Wydziału Nauk
o Zdrowiu.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe, stopnień doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina socjologia ;

2) doświadczenie w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, przez okres nie krótszy niż
4 lata;

3)  znajomość języków obcych nowożytnych – j. angielski;

4)  umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

5) znajomość MS Office.