Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Chemii Analitycznej.

1. Opis zadań na stanowisku:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami II roku kierunków farmacja i analityka medyczna oraz I roku studiów magisterskich kierunku kosmetologia;
2) prowadzenie obsługi UXP działalności dydaktycznej Zakładu;
3) prowadzenie badań naukowych;
4) opieka nad wykonawcą pracy dyplomowej oraz ewentualnymi członkami Koła naukowego.

2. Wymagania wobec kandydata:
1) wykształcenie wyższe;
2) znajomość języka angielskiego;
3) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania;
4) znajomość pakietu Office;
5) znajomość programu Statistica, MatLab.

3. Oferujemy:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
3) możliwość rozwoju zawodowego;
4) atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;
5) atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) życiorys naukowy;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
4) wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
5) skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
6) skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu;
7) oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia
w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania.

5. Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać w terminie do dnia 04.02.2021 r.

Szczegóły: https://bip.umed.pl/witryny/nauczyciele/Lists/konkursy/DispForm.aspx?ID=299

6. Odpowiadamy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu – http://kariera.umed.pl oraz w BIP.
8. Dokumenty powinny zawierać klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
9. Informujemy:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:
1) administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
3) podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
7) przysługuje Państwu prawo:
-dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
-do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
9) podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.