Asystent badawczy

Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

asystenta w grupie pracowników badawczych

INSTYTUCJA: Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 07.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06.05.2021

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: michal.bijak@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenia biologiczne, CBRN, bioterroryzm

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać:

·         stopień magistra;

·         znajomość zagadnień związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi/nuklearnymi (CBRN);

·         minimum jedno współautorstwo w publikacji/monografii/książce/podręczniku z zakresu zagrożeń biologicznych lub zagrożeń CBRN;

·         doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych;

·         udział w minimum 1 projekcie finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu ISF-P;

·         doświadczenie w aplikowaniu o projekty finansowane ze źródeł Komisji Europejskiej – pozyskanie jako koordynator minimum jednego projektu o kwocie łącznej dofinansowania powyżej 2 500 000 Euro;

·         uczestniczenie w przygotowywaniu minimum 1 projektu badawczego w ramach programu H2020;

·         wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy;

·         umiejętności organizacyjne;

·         wysokie umiejętności komunikacyjne;

·         doświadczenie i umiejętność pracy w międzynarodowym zespole;

·         bardzo dobrą znajomość języka polskiego;

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej C1 lub równoważnym potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.

 

Od kandydata oczekuje się: zaangażowania w pracę naukową i wysokiej motywacji do realizacji zadań badawczych jak i prowadzenia projektów badawczych; systematyczności, rzetelności, terminowości, umiejętności do pracy w grupie i samodzielnie.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.05.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.