Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka

Kandydat powinien posiadać tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, chemia lub dyscyplinach pokrewnych;
Poszukujemy osoby zmotywowanej do udziału w różnych projektach badawczych oraz posiadającej praktykę/doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.

Tematyka
Zatrudnienie jako asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej. Zadania w trakcie zatrudnienia:
• prowadzenie badań naukowych z zakresu inżynierii chemicznej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesowego;
• prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: inżynieria bezpieczeństwa pracy;
• prowadzenie badań naukowych z zakresu inżynierii środowiska.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotów:
BHP i ergonomia; przemysł 4.0 w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym i BHP; choroby zawodowe; monitoring środowiska pracy; Zarządzanie Kryzysowe; toksykologia i higiena przemysłowa; ochrona atmosfery; gospodarka odpadami.

Od kandydata oczekuje się w szczególności:
1. Podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej,
2. Złożenia deklaracji o przypisaniu do dyscypliny inżynieria chemiczna.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:
1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w obszarze inżynierii chemicznej lub inżynierii środowiska;
2. Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów (w tym niestandardowych)
i przeprowadzania analizy wyników.
3. Doświadczenie w zakresie wybranych instrumentalnych metod analiz chemicznych i metod badania właściwości strukturalnych w tym technik reologicznych, mikroreologicznych oraz numerycznej, teoretycznej i doświadczalnej mechaniki płynów w skali makro i mikro;
4. Predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej i pracy w zespołach badawczych.
5. Znajomość obsługi programów oraz wykorzystania w obliczeniach inżynierskich komputerowych Mathcad, Matlab.
6. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.
7. Biegła znajomość języka polskiego, pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

Wymagania opcjonalne – ich spełnienie będzie dodatkowym atutem:
• doświadczenie w zakresie prowadzenia badań doświadczalnych w skali laboratoryjnej; w tym szczególnie umiejętność samodzielnego planowania oraz wykonywania eksperymentów i przeprowadzania pełnej analizy wyników;
• doświadczenie (udział) w realizacji krajowych, międzynarodowych projektów badawczych;
• umiejętność przygotowywania wniosków badawczych lub wdrożeniowych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN, NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub/i środków UE;
• umiejętność pracy w grupie;
• otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;
• gotowość do poświęcenia się pracy naukowo-badawczej.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – Załącznik nr 1;
3. odpisy dyplomów i certyfikatów;
4. opis dorobku naukowego i doświadczenia badawczego, w tym publikacje w czasopismach naukowych, patenty, prezentacje konferencyjne, projekty badawcze, nagrody itp.;
5. podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej –Załącznik nr 2;
6. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) – Załącznik nr 3.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta – K91”
w terminie do 11.03.2021 r.
lub przesłać na adres e-mail: wipos@info.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka nie zapewnia transportu do miejsca pracy ani mieszkania.

Procedura rekrutacyjna: Procedura rekrutacyjna ma dwustopniową formułę i będzie składać się z następujących etapów:
Etap 1 – ocena pisemnego wniosku.
Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Planowany termin zatrudnienia: marzec 2021

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.