1 asystent

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

REKTOR

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego W Łodzi

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta

w Instytucie Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych,

w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu, na podstawowym miejscu pracy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 141 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1.    Posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie sztuk plastycznych.

2.    Posiadać udokumentowany dorobek i działalność w zakresie sztuk plastycznych.

3.    Znajomość technologii kamienia i metalu.

4.    Umiejętność pracy w zespole.

5.    Znajomość języka polskiego.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

1.    Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;

2.    Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

3.    Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej;

4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji –Załącznik nr 4;

5.    Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenia i kwalifikacje, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych;

6.    Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego,

7.    Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1;

8.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres: konkursy@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 15.08.2022 r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko asystenta w IRZ

Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 12.09.2022 roku. O godzinie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem w dniu 09.09.2022 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.bip.asp.lodz.pl w dniu 14.09.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@edu.asp.lodz.pl