1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych
Miasto: Łódź
Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe
Data ogłoszenia: 25.01.2023 r.
Termin składania ofert do: 24.02.2023 r.
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesłać mailowo: beata.gradowska@wsmip.uni.lodz.pl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych
ul. Narutowicza 59a
90-131 Łódź, Polska

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego/ej, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, teoria stosunków międzynarodowych, historia stosunków międzynarodowych, prawo międzynarodowe publiczne

Opis:
Kandydat/ka na stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).

Kandydat/ka ubiegający/a się o zatrudnienie powinien/powinna spełniać następujące wymogi:

– posiadać stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie nauk: o polityce i administracji lub stosunków międzynarodowych lub prawa;

– reprezentować dziedzinę nauk społecznych w jednej z następujących dyscyplin: nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, prawo;

– wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy;

– posiadać dorobek naukowy z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, historii stosunków międzynarodowych, współczesnych stosunków międzynarodowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej lub międzynarodowego prawa publicznego;

– posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych;

– mieć doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, w tym międzynarodowych;

– wykazywać wysoką aktywność naukową wyrażającą się w punktowanych publikacjach oraz w udziale w konferencjach krajowych oraz zagranicznych;

– dysponować biegłą znajomością języka polskiego oraz języka angielskiego na poziome umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach;

– mieć doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim;

– cechować się umiejętnością pracy w zespole;

Dodatkowymi atutami będzie, jeżeli Kandydat/ka :

– ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć związanych z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych oraz aktorów niepaństwowych w stosunkach międzynarodowych;

– odbył/a staż w zagranicznym ośrodku naukowym;

– posiada komunikatywną znajomość języka rosyjskiego;

– ma doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
– klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
– kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
– CV;
– wykaz dotychczasowego dorobku (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
– dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, staże, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do 03.03.2023 r.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.
Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.
Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.gradowska@wsmip.uni.lodz.pl