2 etaty adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

                      na Wydziale Matematyki i Informatyki

                      w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

                      w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:  informatyka lub matematyka

Data ogłoszenia:  11.07.2022

Termin składania ofert: 9.09.2022

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

                                          Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

       Pok. A 214

                                          Ul. Banacha 22

                                          90-238 Łódź

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko adiunkta.

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta powinna:

Ø posiadać stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka lub informatyka;

Ø w ciągu ostatnich 5 lat przed rokiem złożeniem wniosku o zatrudnienie oraz w roku jego złożenia uzyskać osiągnięcia naukowe w dyscyplinie matematyka lub informatyka, tzn. spełnić jeden z następujących warunków:

–        uczestnictwo w realizacji międzynarodowego programu badawczego,

–        otrzymanie prestiżowego stypendium naukowego,

–        bycie autorem lub współautorem publikacji za min. 20 pkt z okresu do 2018 lub min. 40 pkt od 2019,

–        pełnić funkcję kierownika, koordynatora lub uczestnika projektu naukowego;

Ø posiadać zainteresowania badawcze związane z algebrą, geometrią algebraiczną, rachunkiem prawdopodobieństwa lub statystyką;

Ø posiadać znajomość programów służących do statystycznej analizy danych;

Ø znać język polski i angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku;

Ø posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć;

Ø spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów oceny doskonałości dydaktycznej oraz kryteriów oceny kompetencji w zakresie kształtowania oferty programowej i podnoszenia jakości kształcenia:

–        posiadanie osiągnięć służących doskonaleniu dydaktycznemu,

–        istotne wzbogacenie zasobów dydaktycznych poprzez przygotowanie autorskich kursów lub fragmentów kursów lub materiałów pomocniczych np. w formie zajęć e-learningowych
i innych nowoczesnych form nauczania, itp., przygotowanie podręcznika lub skryptu,

–        działania przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,

–        kwestionariusz osobowy,

–        życiorys,

–        potwierdzenie uzyskania stopnia doktora,

–        informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

–        wykaz dotychczasowych osiągnięć,

–        oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w  przypadku wygrania konkursu,

 

     Termin rozstrzygnięcia konkursu:   20.09.2022

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

Institution:     University of Lodz

City:               Lodz

Position:        assistant professor in the group of research and teaching staff

   Faculty of Mathematics and Computer Science. in Department of Algebraic      Geometry and Theoretical Computer Science

  full-time employment

Discipline:     computer science or mathematics

Posted:           July 11, 2022

Deadline:       September 9, 2022

Website:         www.uni.lodz.pl 

 

Additional information: applications should be delivered to the following address:

 

                         Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz

                         Room A 214

                         22 Banacha St.

                        90-238 Lodz

Key words:    competition, assistant professor

 

A person applying for the position of assistant professor should:

• hold a PhD in mathematical sciences in the discipline of mathematics or computer science;

• during the last 5 years before the year of submitting the employment application and in the year of its submission obtain scientific achievements in the discipline of mathematics or computer science, i.e. meet one of the following conditions:

– participation in the implementation of an international research program,

– receiving a prestigious research scholarship,

– being an author or co-author of a publication for at least 20 points from the period until 2018 or minimum 40 points from 2019,

– being a manager, coordinator or participant of a research project.

·         have research interests in algebra, algebraic geometry, calculus of probability or statistics

·         have knowledge of software for the statistical analysis of data;

·         have sufficient knowledge of Polish and English to be able to teach in these languages.

• have experience in teaching

• meet at least one of the following criteria for didactic excellence and criteria for assessing competences in the area of shaping the program offer and improving the quality of education:

➢ having achievements aimed at didactic improvement,

➢ significant enrichment of didactic resources through originally prepared courses or excerpts of courses and auxiliary materials, e.g. in the form of e-learning classes and other modern forms of teaching, etc., preparation of a textbook or script,

➢ activities contributing to the improvement of the quality of education.

 

Requested documents:

–          a letter of application to the Rector of the University of Lodz,

–         personal data form,

–         curriculum vitae,

–         copy of PhD diploma,

–         record of achievements in the field of academic research,

–         information on the level of knowledge of foreign languages,

–         statement that the University of Lodz will be the main place of employment.

Final results will be announced on September 20, 2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.zapotoczna@wmii.uni.lodz.pl