adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Ekofizjologii Roślin

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra Ekofizjologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 1 marca 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 kwietnia 2023 r. (40 dni)

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: malgorzata.posmyk@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekofizjologia, fizjologia i biochemia roślin, techniki biologii molekularnej roślin, biotechnologia roślin.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra prowadzi badania w zakresie ekofizjologii, fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin na wszystkich poziomach ich organizacji (testy fizjologiczne, cytologiczne, biochemiczne, biologia molekularna roślin). Prowadzimy adekwatne zajęcia akademickie na studiach I, II i III stopnia, na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne oraz EkoMiasto.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać:

– dyplom doktorski w zakresie nauk biologicznych uznawany w Polsce (lub stosowne zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora);
– udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii roślin, w postaci publikacji w uznanych międzynarodowych czasopismach; co najmniej 300 pkt. MEiN za publikacje ≥ 100 pkt. MEiN, w tym w co najmniej jednej publikacji za 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora i/lub autora korespondującego;
– wolę uczestniczenia w badaniach dotyczących regulacji wzrostu i rozwoju roślin, ich odporności i adaptacji do warunków stresowych – prowadzonych na różnych poziomach organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej. Atutem będzie znajomość:
– technik z zakresu kultur tkankowych i komórkowych (hodowle in vitro);

– technik z zakresu cytologii, histologii i histochemii roślin;

– biochemicznych metod analizy materiału roślinnego, w tym: markery stresów, testy enzymatyczne, analizy HPLC;

– znajomość technik biologii molekularnej: izolacja i oczyszczanie DNA, RNA, białek; rozdziały tych materiałów metodami elektroforetycznymi (IEF, SDS-PAGE, 2-D), technika Western blot, badania proteomiczne; wykonywanie, optymalizacja PCR, RT-PCR;

– dobrą znajomość języka angielskiego;
– atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów krajowych i/lub międzynarodowych oraz udokumentowany naukowy staż zagraniczny;
– ze względu na obowiązek dydaktyczny, od Kandydata oczekuje się podstawowej wiedzy w obszarze: fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin, jak również gotowości do prowadzenia laboratoryjnych zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad pracami dyplomowymi; atutem będzie możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim;
ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Katedrze, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie;
– umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu biologii, biegła znajomość zarówno typowego oprogramowania biurowego, jak i programów użytecznych do obrazowania i dokumentacji materiału biologicznego, analizy statystycznej.
Od kandydata oczekuje się profesjonalizmu, zaangażowania, kreatywności, umiejętności pracy w zespole.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera);

– list motywacyjny;

– życiorys ze zdjęciem, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, odbytych szkoleń itp. (przy publikacjach proszę zamieścić IF i punktację MEiN, a także ogólną liczbę cytowań oraz h-indeks);

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wszystkich kierunków, jeśli były różne);

– informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dla obcokrajowców);

– informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego i ewentualnych innych;

– kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora;

– klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 kwietnia 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.posmyk@biol.uni.lodz.pl