adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 01.03.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.03.2023 r.

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: katarzyna.lisowska@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na stanowisko adiunkta, biotechnologia mikrobiologiczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat/ka będzie miał możliwość realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii dotyczących biodegradacji i detoksykacji ksenobiotyków szczególnie niebezpiecznych dla środowiska, w tym związków zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego ludzi i zwierząt (EDCs), mikrobiologicznej eliminacji metali ciężkich, charakterystyki proteomu i lipidomu grzybów strzępkowych zaangażowanych w rozkład ksenobiotyków, oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej nanocząstek syntetyzowanych na drodze biologicznej. Kandydat/ka powinien wykazać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie biotechnologii drobnoustrojów, mikrobiologii przemysłowej, biodegradacji związków ksenobiotycznych oraz dorobkiem publikacyjnym w tym zakresie, w recenzowanych czasopismach znajdujących się w bazie JCR. Powinien posiadać doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych w ramach projektów badawczych oraz wiedzę teoretyczną i doświadczenie w zakresie:

– prowadzenia hodowli bakterii i grzybów strzępkowych;
– analizy jakościowej i ilościowej produktów biotransformacji;
– zastosowania testów toksyczności;
– zastosowania technik chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC/MS oraz chromatografii cieczowej LC/MS/MS, technik MALDI TOF/TOF;
– stosowania mikroskopii konfokalnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej SEM;
– analizy statystycznej PCA.
 
Kandydat/ka powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

– stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej, uzyskany nie później niż dwa lata przed datą zamknięcia konkursu, uznawany w Polsce;
– 300 pkt z publikacji>100 pkt MEiN lub patentów, w tym co najmniej jednej publikacji >100 pkt MEiN w roli pierwszego autora lub korespondującego.
 

Od kandydata/ki oczekuje się: przedstawienia opinii promotora w przewodzie doktorskim określającej predyspozycje do pracy badawczej. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych w zakresie biotechnologii środowiskowej, biotechnologii mikrobiologicznej, mikrobiologii przemysłowej, mykologii oraz biegła znajomość języka polskiego. Kandydat powinien posiadać również kompetencje w zakresie przygotowania tekstów naukowych, projektów badawczych, obsługi komputera (znajomości MS Office, Corel Draw) oraz wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.04.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.lisowska@biol.uni.lodz.pl