Adiunkt (dyd)

Wydział Sztuk Projektowych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie  wyższym i  nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

REKTOR

AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko ADIUNKTA

w Instytucie Wzornictwa na Wydziale Sztuk Projektowych

w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 135 ust. 1 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1.    Wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej stopnia doktora sztuk plastycznych w obszarze wzornictwa;

2.    Udokumentowany dorobek w dziedzinie sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa przemysłowego;

3.    Co najmniej 5 – letni staż pracy w uczelni lub uczelniach polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych;

4.    Znajomość programu komputerowego Rhinoceros;

5.    Predyspozycje pedagogiczne;

6.    Umiejętność do pracy w zespole;

7.    Znajomość języka polskiego;

 

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;
Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;
Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile widziane działalności artystycznej/naukowej;
4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4;

Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych;
Dokumentacja działalności twórczej (portfolio);
Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
8.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres konkursy.w.proj@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 27.09.2022r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko adiunkta w IW

Spotkanie Komisji Konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 29.09.2022r. O godzinie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem dzień wcześniej.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni (www.bip.asp.lodz.pl) w dniu 29.09.2022r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sztuki.projektowe@asp.lodz.pl