adiunkt w gr. prac. badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja:                            Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Miasto:                                 Łódź

Stanowisko:                          adiunkt na Wydziale Chemii UŁ

                                              w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

                                              w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:           nauki chemiczne

Data ogłoszenia:                   21.09.2021 r.

Termin składania ofert:        21.10.2021 r.

Link do strony uczelni:        www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:       zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres

mail: katarzyna.gryciuk@chemia.uni.lodz.pl

                                              Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

                                              91-403 Łódź, ul. Tamka 12, pok. 1-102

                                              telefon kontaktowy: (+48 42) 635 58 04

Słowa kluczowe:                  chemia, elektrochemia, analityka chemiczna

 

Opis:

Kandydat/kandydatka na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478  wraz  ze zm.)

Wymagania

–          stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych;

–          udokumentowany dorobek naukowy z zakresu chemii analitycznej oraz elektrochemii (artykuły naukowe, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych) wskazujący na możliwość naukowego rozwoju;

–          doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie chemii analitycznej i analizy instrumentalnej oraz analizy kryminalistycznej (prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla studentów w języku polskim);

–          co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej w zakresie opracowywania innowacyjnych procedur elektroanalitycznych oraz badania interakcji DNA.

–          biegła znajomość oprogramowania: MS Office, OriginLab, oprogramowanie pozwalające na obsługę instrumentów elektrochemicznych (e.g. NOVA, PSTrace).

–          artykuły naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych z listy JCR o tematyce elektrochemicznej i elektroanalitycznej. Wskazane jest, aby kandydat/kandydatka był/była wiodącym współautorem publikacji i miał/miała dominujący udział w wykonywaniu części eksperymentalnej oraz opracowaniu wyników publikacji. Dodatkowym atutem będzie, jeśli kandydat/kandydatka występuje jako autor korespondencyjny w kilku publikacjach naukowych.

–          doświadczenie w pracy zespołowej;

–          czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych z komunikatami ustnymi oraz posterami;

–          odbycie  zagranicznego co najmniej jednomiesięcznego stażu naukowego

–          biegła w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie średniozaawansowanym B2) znajomość języka angielskiego oraz polskiego (w przypadku obcokrajowców);

–          zaangażowanie, kreatywność i dyspozycyjność w pracy badawczej;

–          udział w programach europejskich (ERASMUM, CEEPUS, itd.), współpraca międzynarodowa;

 

Dodatkowym atutem będzie, jeżeli:

–        kandydat/kandydatka jest laureatem nagród za osiągnięcia naukowo-badawcze w obszarze nauk ścisłych;

–        kandydat/kandydatka jest otwarty/otwarta na szeroką działalność organizacyjną i posiada doświadczenie w organizacji konferencji o charakterze naukowym.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–          oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy;

–          oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy;

–          oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania);

–          kwestionariusz osobowy;

–          CV;

–          kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora;

–          wykaz dotychczasowego dorobku w pracy naukowo-badawczej;

–          dokumenty potwierdzające odbyte posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany);

–          informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.10.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.gryciuk@chemia.uni.lodz.pl