Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Politechniki Łódzkiej.
Kandydaci powinni posiadać stopień naukowy doktora z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z dyscyplin: psychologii. Powinni posiadać wartościowy dorobek naukowy, doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, odpowiedni dorobek organizacyjny oraz doświadczenie międzynarodowe.

W szczególności od kandydatów wymaga się:
• Dorobku naukowego w zakresie obranej dyscypliny, w tym preferowane są publikacje z Impact Factor
• Doświadczenia w realizacji projektami badawczymi, zwłaszcza finansowanymi z środków Unii Europejskiej, Ministra Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
• Doświadczenia w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych, w tym sprawowaniu opieki promotorskiej nad pracami dyplomowymi.
• Doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz projektów badawczych w ujęciu międzynarodowym oraz staże naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych.
• Biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ.
• Kwestionariusz osobowy.
• Autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
• Spis publikacji z podziałem na okres przed i po ostatnim awansie oraz punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism MEiN.
• Liczbę cytowań z pominięciem autocytowań oraz Index Hirsha według bazy Web of Science i Google Scholar.
• W przypadku kierowania grantami MEiN, NCN, NCBiR i UE lub podobnymi – kopia pisma powołującego na kierownika grantu.
• Kopia nadania stopnia naukowego doktora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.11.2021 w sekretariacie Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, oraz na email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.

Politechnika nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia 01.12.2021

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl