Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 2

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Załącznik nr 1
do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.Wymagania stawiane kandydatowi:
– co najmniej stopień doktora inżyniera nauk technicznych w zakresie informatyki, preferowana specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych,
– udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja, ze szczególnym uwzględnieniem punktowanych publikacji w języku angielskim (minimum 2 publikacje punktowane powyżej 100 punktów według wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych),
– udokumentowany udział w grantach i/lub projektach naukowych lub dydaktycznych (minimum 5),
– udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych,
– co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka, na studiach I lub II stopnia,
– znajomość języków programowania, metod badawczych z obszaru sieci komputerowych,
– bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– deklaracja zatrudnienia w Politechnice Łódzkiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

2. Warunki pracy:
Oferta pracy dotyczy stanowiska w Instytucie Informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. Pełen etat. Rozpoczęcie pracy przewidujemy na październik 2022 r.

3.Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:
Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na Uczelni. W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na kierunku Informatyka Stosowana na studiach I i II stopnia, kształcenie, na studiach podyplomowych oraz współpraca z przemysłem IT w zakresie rozwoju nowych technologii informatycznych i doskonalenia jakości kształcenia. Przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych. Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego. Prowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). Poszukujemy osoby z doświadczeniem badawczym i dydaktycznym, zmotywowanej do udziału w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych w tym we współpracy z przemysłem IT i wdrażaniu nowych technik nauczania.

4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1)podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3)klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4)zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5)kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora,
6)autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
7)kopie dokumentów potwierdzające spełnianie wymagań

5.Miejsce, forma i termin składania dokumentów:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10.06.2022 r., w wersji elektronicznej lub papierowej w sekretariacie Instytutu Informatyki PŁ, 93-590 Łódź, al. Politechniki 8. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie Instytutu w ciągu 30 dni od zakończenia rekrutacji.

6. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany:
W sprawach związanych z konkursem kontaktować się należy z Panią mgr Agnieszką Skrzydlak tel. 042 631 3957 dokumenty oraz skany można przesyłać na adres email: office@ics.p.lodz.pl

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu –
czerwiec 2022 r.

8. Wymagania pracodawcy dla danego miejsca pracy odniesione do wymagań kwalifikacyjnych określonych ustawą i Statutem:
Instytut Informatyki funkcjonuje od 1980 r. Powstał na bazie byłego Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Jest jedną z trzech jednostek tworzących Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) Politechniki Łódzkiej. W Instytucie prowadzone są badania z zakresu informatyki technicznej. Działalność badawcza koncentruje się na metodach sztucznej inteligencji, projektowaniu systemów ekspertowych, modelowaniu i symulacji, eksploracji danych, przetwarzaniu sygnałów i obrazów, grafice komputerowej, multimediach, sieciach komputerowych. Liczne prace badawcze zorientowane są na zastosowania praktyczne w przemyśle, medycynie, filmie, ochronie dziedzictwa kulturowego. Duży nacisk kładzie się na współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Jest ona realizowana w postaci indywidualnych i instytucjonalnych kontaktów w ramach dwustronnych umów i programów międzynarodowych.
Szczegółowy opis profilu Instytutu i prowadzonych badań znajduje się na stronie internetowej: http://it.p.lodz.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na office@ics.p.lodz.pl