Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Chemii Organicznej
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.
2. Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie biologii molekularnej i biochemii podziałów komórkowych (mitozy i mejozy) udokumentowanej publikacjami JCR.
3. Doświadczenie w badaniach w zakresie regulacji ekspresji genów z wyszczególnieniem roli modyfikacji post-translacyjnych udokumentowane publikacjami z listy JCR.
4. Znajomości metodyki oceny biologii podziału komórek z użyciem systemu Incucyte, mikroskopii w wysokiej rozdzielczości confocal I STED oraz oceny modyfikacji białek (MS/MS), udokumentowanych publikacjami z listy JCR.
5. Doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek ssaczych, umiejętności w prowadzeniu badań z zakresu biologii molekularnej (m.in. RT-qPCR, ChlP) udokumentowanych publikacjami z listy JCR.
6. Znajomość standardowych analiz statystycznych stosowanych w interpretacji wyników biologicznych i biochemicznych udokumentowanych publikacjami z listy JCR.
7. Posiadanie wartościowego dorobku naukowego, aplikacyjnego i organizacyjnego, w tym doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych w roli kierownika.
8. Udokumentowany staż naukowy w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym trwającym co najmniej rok.
9. Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach zagranicznych, w organizacji konferencji międzynarodowych oraz w przygotowaniu publikacji naukowych.
10.Udokumentowany dorobek naukowy w formie co najmniej dziesięciu publikacji w uznanych czasopismach o zasięgu światowym z listy JCR, w których kandydat jest pierwszym autorem i co najmniej jeden gdzie kandydat był prowadzącym projekt i jest autorem korespondencyjnym.
11.Sprawowania funkcji promotora w co najmniej trzech przewodach doktorskich (obronionych lub otwartych)
12.Doświadczenie we współpracy międzynarodowej.
13.Doświadczenie w zakresie kształcenia i ustalania podstawy programowej na uczelniach wyższych, w tym sprawowaniu opieki promotorskiej nad pracami dyplomowymi prowadzonymi w języku angielskim.
14.Posiadanie międzynarodowych kwalifikacji wykładowcy akademickiego (np. Associate Fellow of Higher Education Academy).
15.Biegłej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na wykładanie i przygotowywanie grantów i publikacji.
16.Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych ze studentami z zakresu biologii molekularnej i komórkowej.
17.Co najmniej trzyletni staż dydaktyczny.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Dorobek naukowy i dydaktyczny
4. Odpis wszystkich dyplomów w tym dyplomu doktorskiego
5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO)

Dokumenty należy składać w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej (budynek A 27, III piętro, pok. 304), ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub na adres e-mail: justyna.babska@p.lodz.pl do dnia 26.11.2021r. W tytule maila proszę wpisać „Konkurs adiunkt”. Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF.
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów, wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na justyna.babska@p.lodz.pl