Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Technologii i Analizy Żywności
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Stanowisko obejmuje:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu technologii i analityki żywności oraz żywienia, na studiach I, II i III stopnia, w języku polskim, opcjonalnie w języku angielskim;
– udział w zespołowych badaniach naukowych dotyczących technologii i analizy żywności oraz żywienia oraz innych badaniach prowadzonych w Instytucie Technologii i Analizy Żywności PŁ
– prowadzenie badań ukierunkowanych na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub pokrewnych
– prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu i Zespołu

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
– posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub pokrewnych
– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie technologii i analizy żywności,
– udokumentowany udział i doświadczenie w zakresie kierowania projektami badawczymi finansowanymi w ramach konkursów krajowych lub międzynarodowych
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
– co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie technologii żywności i żywienia oraz analizy żywności
– odbyty staż zagraniczny

Wymagane dokumenty:
– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ
– kwestionariusz osobowy
– wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
– odpisy uzyskanych dyplomów
– opinia o kandydacie samodzielnego pracownika naukowego
– oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Technologii i Analizy Żywności, Łódź ul. Stefanowskiego 2/22 (bud. nr A-2, V piętro, pokój nr 511) w terminie do 27.11.2021 r. do godz. 1200.
Politechnika Łódzka nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w5i54@adm.p.lodz.pl