Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat powinien posiadać:
• stopień doktora nauk technicznych, dyscyplina Inżynieria Lądowa i Transport, specjalność fizyka budowli lub materiały budowlane;
• doświadczenie i wykazać się bieżącą aktywnością w pracy badawczej teoretycznej i/lub eksperymentalnej w obszarze fizyki budowli lub materiałów budowlanych;
• praktyczną znajomość programów do symulacji energetycznej budynków oraz do analizy cyklu życia materiałów i produktów budowlanych;
• dorobek naukowy w dyscyplinie Inżynierii Lądowej i Transportu z zakresu fizyki budowli lub materiałów budowlanych, dotyczący zagadnień budownictwa zrównoważonego, poparty co najmniej 3 publikacjami zawartymi w bazie Web of Science – Core Collection;
• doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratorium) z fizyki budowli lub budownictwa zrównoważonego;
• doświadczenie w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych;
• znajomość języka polskiego i angielskiego oraz ewentualne innych języków kongresowych, na poziomie umożliwiającym prowadzenie w tych językach zajęć dydaktycznych;
• doświadczenie w realizacji projektów badawczych krajowych i/lub zagranicznych;
• potwierdzone doświadczenie ze współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi (staże, szkoły letnie , szkolenia itp);

Wymagane dokumenty:
• Własnoręcznie wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek na specjalnym formularzu.
• Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ.
• Życiorys, kwestionariusz osobowy.
• Autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
• Spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism podanym na stronie internetowej MNSzW.
• Spis cytowań z pominięciem autocytowań i cytowań przez współautorów (w przypadku dużej ilości cytować wystarczy podać ich liczbę, a spis ograniczyć do 50 pozycji).
• Kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora.
• Kopia 2 artykułów wydrukowanych (lub list od redakcji informujący o przyjęciu do druku) w cza-sopismach z bazy Web of Science – Core Collection z podaną punktacją MNSzW oraz współczynnikiem wpływu IF.
• Oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy.
• Oświadczenie kandydata, że przekaże PŁ swoje wszystkie uprawnienia naukowe i dydaktyczne

Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 6, 90-924 Łódź, jak również na adres e-mail: anna.kopec@p.lodz.pl w terminie do 17.12.2021 r.

Politechnika Łódzka nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia: 21.12.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.kopec@p.lodz.pl