Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ, jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1. Wymagania stawiane kandydatowi:
• Posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
• Gotowość do dalszego rozwoju naukowego oraz uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych.
• Dorobek publikacyjny w zakresie fizyki miasta, (co najmniej 3 publikacje w czasopismach punktowanych według Ministerstwa Edukacji i Nauki).
• Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, (co najmniej 3 konferencje krajowe i 3 konferencje międzynarodowe).
• Plan badawczy na kolejne 3 lata.
• Biegła znajomość pakietu Microsoft Office, oprogramowania AutoCAD, ENVI-met, programów współpracujących ze środowiskiem GIS.
• Znajomość zagadnień dotyczących fizyki miasta i klimatu obszarów zabudowanych, oddziaływania zabudowy na klimat i komfort człowieka oraz zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
• Pożądana biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym wykładów).
• Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w zakresie fizyki miasta udokumentowane dorobkiem publikacyjnym.
• Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej.
• Zaangażowanie i samodzielność w pracy.
• Umiejętność pracy w zespole.

2. Warunki pracy:
• Pełen etat,
• Okres zatrudnienia: od 30.12.2022 r. do 29.12.2026 r. (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).
• Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 30.12.2022 r.,

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów fizyka miasta, zrównoważony rozwój obszarów zabudowanych, komfort człowieka w środowisku zewnętrznym, systemy informacji przestrzennej, geograficzne systemy informacji przestrzennej.
• Prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej.
• Prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu.

4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5) odpisy/kopie dyplomów;
6) autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną;
7) spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism podanych na stronie internetowej MEiN;
8) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariatu Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych: w6i62@adm.p.lodz.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź do dnia 08.12.2022

W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

6. Dane osoby do kontaktu:
W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z panią Marzeną Matusiak
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych: tel. +48 42 631 35 21, w6i62@adm.p.lodz.pl

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.12.2022

8. Opis jednostki zatrudniającej
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki wchodzi w skład Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych.
Główne kierunki badań Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki to:
• fizyka miasta, inżynieria wiatrowa, zrównoważony rozwój miast,
• adaptacja miast do zmian klimatu,
• oddziaływanie struktur zabudowy na mikroklimat i komfort człowieka,
• metrologia budowli w zakresie optymalizacji metod pomiarowych,
• metody geodezyjne w procesie inwestycyjnym,
• kartografia tematyczna w inżynierii środowiska,
• metodyka opracowań kartograficznych związanych z ochroną środowiska człowieka w warunkach Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,
• metodyka pomiarów deformacji elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych w aspekcie potrzeb diagnostycznych.

Tematy badawcze związane z fizyką miasta koncentrują się na zagadnieniach metodyki oceny wpływu wybranych struktur zabudowy na warunki aerodynamiczne i cieplne, ustalenia związków między rodzajem zabudowy a warunkami mikroklimatu oraz opracowaniem metod kartograficznych, opartych na GIS, w postaci miejskich map klimatycznych dla wybranych obszarów Łodzi. Drugi nurt badawczy koncentruje się na zagadnieniach przewietrzanie miast i wyznaczaniu korytarzy przewietrzających w oparciu o szczegółowe analizy zabudowy z wykorzystaniem GIS.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w6i62@adm.p.lodz.pl