Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Instytut Architektury i Urbanistyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.        Wymagania stawiane kandydatowi:

 

§  Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki: architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk technicznych;

§  Minimum 4 lata doświadczenia dydaktycznego;

§  Osiągnięcia artystyczne; kandydat musi być laureatem lub finalistą przynajmniej trzech konkursów fotograficznych

§  Udział w przynajmniej trzech wystawach fotograficznych;

§  Kandydat musi wykazać doświadczenie zawodowe w dziedzinie fotografii lub multimediów

§  Kandydat musi biegle obsługiwać program Adobe Photoshop

§  Kandydat musi biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie

§  Kandydat musi biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie – wymagany certyfikat (minimum CAE)

§  Kandydat musi posiadać doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach polskich oraz zagranicznych i przygotowywaniu publikacji naukowych

 

2.        Warunki pracy:

 

§  pełen etat,

§  termin rozpoczęcia pracy: 19.12.2022 r.

Uprawnienia:

 

§  możliwość rozwoju kariery naukowej,

§  wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych,

§  uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

§  publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

 

3.        Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

 

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka;
Prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych  z fotografii, estetyki, kompozycji plastycznej. Wszystkie prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim;
Prowadzenie plenerów rysunkowych, malarskich i fotograficznych, zarówno w języku polskim jak i angielskim;
Promotorstwo prac inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury, zarówno w języku polskim jak i angielskim;
Udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z otoczeniem;
Samokształcenie i doskonalenie warsztatu dydaktycznego i naukowego;
Prowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich);
Recenzowanie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich);
Wypełnianie zadań organizacyjnych w ramach Zakładu, w którym kandydat będzie zatrudniony
 

          4. Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5.         Miejsce, forma i termin składania dokumentów: Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariatu Instytutu Architektury i Urbanistyki w6i61@adm.p.lodz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki Al. Politechniki 6, 93-590 Łódź, budynek B6, piętro 1, pokój 108

(https://www.p.lodz.pl/pl/mapa-poludniowa) do dnia 09.12.2022r. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

 

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Oliwia Łuczak  w6i61@adm.p.lodz.pl

 

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  12.12.2022 r.

 

8.    Instytut Architektury i Urbanistyki powstał w 1976 roku na mocy zarządzenia nr 11/1976 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Było to ukoronowanie wieloletnich starań Jerzego Samujłły Bazę dydaktyczną stanowią dostępne dla wszystkich naukowców Instytutu sale wykładowe, wyposażone w projektory multimedialne i rzutniki pisma, makieciarnia z drukarkami 3D, CNC, ploter tnący, ciemnia fotograficzna, sale komputerowe, atelier fotograficzne, pracownia rzeźby, rysunku,  sala malarstwa, a także sale ćwiczeniowe i pracownie instytutowe. Od 8 lat kierunek architektura ma certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Politechnika Łódzka jest jedną z czterech uczelni w Polsce z takim wyróżnieniem. Obecnie Dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich, architekt, wykładowca, autor obiektów dydaktycznych i laboratoryjnych Politechniki Łódzkiej, członek jury konkursów architektonicznych, autor książek m.in.: O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Mario Botta. Nikt nie rodzi się architektem.

 

 

 

9.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w6i61@adm.p.lodz.pl