Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1. Wymagania naukowe i zawodowe:
• Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne oraz tytuł zawodowy inżyniera;
• Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie syntezy i charakterystyki nanonapełniaczy, kompozytów i blend polimerowych potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy ministerialnej;
• Minimum 4 lat doświadczenia badawczego w zakresie syntezy polimerów oraz modyfikacji powierzchni cząstek organicznych i nieorganicznych za pomocą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), a także w zakresie charakterystyki materiałów polimerowych i nanonapełniaczy (w szczególności nanonapełniaczy warstwowych);
• Doświadczenie badawcze w zakresie otrzymywania nowych nanonapełniaczy kompozytów i kompatybilizatorów blend polimerowych;
• Doświadczenie w badaniu właściwości reologicznych, mechanicznych, a także stabilności termicznej materiałów polimerowych;
• Znajomość technik badawczych: chromatografia żelowa (GPC), chromatografia gazowa (GC), spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), spektroskopia Ramana, analiza dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), analiza wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS,) pomiar kąta zwilżania;
• Znajomość metod analizy termicznej: TG, DSC, a także obsługa analizatorów termicznych;
• Doświadczenie w obsłudze aparatów do badań właściwości mechanicznych materiałów polimerowych w warunkach statycznych i dynamicznych (maszyny wytrzymałościowe, reometr rotacyjny ARES-G2);
• Doświadczenie w obsłudze aparatów do badań GPC, GC, DLS;
• Umiejętność sporządzania raportów naukowych;
• Udokumentowany udział w projektach badawczych (o zasięgu co najmniej ogólnopolskim);
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych i projektowych z zakresu technologii polimerów oraz nanotechnologii w języku polskim i angielskim;
• Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach polskich i zagranicznych oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych;
• Odbyty staż w ośrodku naukowym zagranicą;
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

2. Oczekiwania:
• Bardzo dobra organizacja oraz samodzielność i silna motywacja do pracy,
• Wysokie umiejętności interpersonalne pozwalające na efektywną pracę zespołową,
• Dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz umiejętność dostosowania się do procedur,
• Umiejętność poszukiwania, analizy informacji,
• Umiejętność przygotowywania raportów badawczych,
• Wysokie umiejętności komunikacyjne.

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:
• prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,
• prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (laboratoria) i wykładów
• udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

4. Warunki pracy:
• Pełen etat
• Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 marca 2023 r.

5. Oferujemy:
• Korzystne warunki socjalne
• Lokalizację w centrum miasta z łatwym dojazdem i parkingiem służbowym
• Pracę w miłej atmosferze.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Dorobek naukowy i dydaktyczny
3. Odpisy/ kopie dyplomów
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kandydat_kwestionariusz)
6. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej (Kandydat_Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy)
7. Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) (Kandydat_Zgoda na przetwarzanie danych (RODO))

7. Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: polbarw@info.p.lodz.pl; lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 16, 90-537 Łódź do dnia 18.02.2023 r. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Technologii Polimerów i Barwników. Proszę załączyć adnotację: „oferta kandydata do pracy – Adiunkt 1”.
Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych z konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

Proces oceny przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap opiera się na analizie przesłanych dokumentów. Drugi to rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
Nazwisko wybranego kandydata zostanie ogłoszone jak najszybciej drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli wybrany kandydat nie zaakceptuje stanowiska, zostanie ono zaoferowane kolejnej osobie z listy rekrutacyjnej.

8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.02.2023 r

9. Prace naukowo-badawcze prowadzone w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników koncentrują się wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z podstawami chemii i technologii polimerów, prowadzeniem przemysłowych procesów wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu polimerów, badaniami ich właściwości użytkowych decydujących o zastosowaniach w wielu dziedzinach przemysłu. Realizowane przez Instytut prace dotyczą opracowania technologii nowych materiałów polimerowych, elastomerów, plastomerów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych. Instytut prowadzi także działalność badawczą i dydaktyczną w unikatowej w skali kraju technologii barwników.

10. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy – Adiunkt 1”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na polbarw@info.p.lodz.pl