Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

I. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
1. Posiadać stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu lub nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskany w renomowanej uczelni krajowej lub zagranicznej.
2. Zainteresowania naukowe (potwierdzone publikacjami naukowymi i rozprawą doktorską) oraz wiedza teoretyczna i praktyczna z obszarów zarządzania utrzymaniem ruchu (Maintenance Management, TPM) oraz logistyki (Logistics, Supply Chain Management).
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekt, itp.) w szczególności dotyczących utrzymania ruchu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, inżynierii produkcji lub /i zarządzania i inżynierii produkcji w języku polskim jak i angielskim.
4. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (potwierdzona certyfikatem) w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach.

II. Warunki stanowiskowe:
1. Nazwa stanowiska: adiunkt
2. Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna
3. Dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości lub/i inżynieria mechaniczna.
4. Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.
5. Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekt, itp.)
6. Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

III. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1. do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI
3. Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2. do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3. do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI
5. Wykaz dorobku naukowego (publikacje, realizowane projekty badawcze – zwłaszcza finansowane ze środków zewnętrznych);
6. Odpisy/kopie dyplomów;
7. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

IV. Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru). Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19.02.2023 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. Dokumenty proszę wysyłać na adres: Politechnika Łódzka Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu .

V. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Agata Golnik email: w1k14@adm.p.lodz.pl .

VI. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w1k14@adm.p.lodz.pl