Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
1. Wymagania stawiane kandydatowi:
• stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
• dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 14 publikacjami z listy filadelfijskiej;
• doświadczenie w zakresie syntezy nowych związków koordynacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ligandów posiadających właściwości farmakologiczne
• umiejętność optymalizacji procesów krystalizacji związków koordynacyjnych
• doświadczenie w zakresie badań analitycznych z wykorzystaniem metod analizy elementarnej, absorpcyjnej spektrometrii atomowej, spektroskopii w podczerwieni, a także analizy termograwimetrycznej sprzężonej ze spektrometrią mas;
• doświadczenie w zakresie analizy danych biologicznych, opanowanie metod in silico
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w języku polskim;
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego;
• udokumentowane uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
• udokumentowana znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz pracy w Laboratorium Akredytowanym
• umiejętność publicznej prezentacji wyników prac naukowych
• minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium przemysłowym

Pożądane umiejętności dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole;
• łatwość komunikacji;
• umiejętność zarządzania czasem;
• samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
• łatwość przyswajania wiedzy oraz umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia eksperymentów.

2. Warunki pracy:
• pełen etat,
• przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2023 r.
3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

Tematyka badawcza realizowana przez pracownika będzie obejmować:
• Opracowanie i optymalizacja metod syntezy oraz procesów krystalizacji nowych połączeń koordynacyjnych z ligandami aktywnymi medycznie
• Badania otrzymanych związków z zastosowaniem metod biologicznych oraz metod in silico
• Analiza danych biologicznych.

Oczekiwania:
• planowanie i prowadzenie prac naukowych, których rezultaty będą publikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej;
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
• przygotowywanie publikacji naukowych, w tym artykułów przeglądowych;
• przygotowywanie wniosków projektów badawczych.

4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe;
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
6) odpisy/kopie dyplomów;
7) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy aneta.weglinska@p.lodz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, budynek A27 do dnia 18.04.2023 r. W przypadku wysłania dokumentów drogą tradycyjną należy umieścić na kopercie adnotację „oferta kandydata do pracy”. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych z konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.
Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF (łączna wielkość załączanych plików nie powinna przekroczyć 10 MB).

6. Dane osoby do kontaktu:
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Aneta Węglińska: aneta.weglinska@p.lodz.pl.
7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.2023 r.
8. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Załączniki