Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej
i Środowiska

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse

Data ogłoszenia: 26.04.2021 

Termin składania ofert do: 26.05.2021

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, (pok. B 302 poniedziałek, środa i piątek 8.00-15.00)

Adres e-mail: region@uni.lodz.pl

Telefon: 42 665 57 50; 42 635 53 23 (poniedziałek, środa i piątek 8.00-15.00)

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko adiunkta, ekonomia, gospodarka przestrzenna

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz. 478 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego. 

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie:

–        posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;

–        reprezentowanie dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;

–        przejawianie zainteresowań naukowo-badawczych z zakresu ekonomii miasta, planowania przestrzennego, projektowania i zagospodarowania przestrzennego, udokumentowane autorstwem lub współautorstwem publikacji w czasopismach i monografiach naukowych, którym w ministerialnych wykazach czasopism i wydawnictw przypisano co najmniej 20 pkt;

–        biegłe posługiwanie się językiem polskim, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

–        dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych;

–        posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (najchętniej w szkole wyższej) z zakresu ekonomii miasta, planowania przestrzennego,  projektowania i zagospodarowania przestrzennego (co najmniej w liczbie 200 godzin);

–        umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

–        posiadanie wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych i interpersonalnych oraz cechowanie się sumiennością i kreatywnością w działaniu i aspiracjami naukowymi;

–        gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–        kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór;

–        promesa oświadczenia;

–        kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora;

–        CV;

–        wykaz dotychczasowego dorobku;

–        dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany);

–        opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 04.06.2021

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Regional Economy and Environment

City: Lodz

Position: assistant professor
Discipline: socio-economic geography and spatial planning, economics and finance

Posted: April 26, 2021

Expires: May 26, 2021

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application must be submitted to the following postal address:
Department of Regional Economy and Environment, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, 3/5 POW street; 90-255 Lodz, Poland

contact phone: +48 42 42 665 57 50; 42 635 53 23 or

e-mail: region@uni.lodz.pl

Key words:  competition for the position of assistant professor, economy, spatial management

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2021, item 478 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

Requirements for candidates applying for employment:
–      having at least a doctoral degree;
–      representing the field of social sciences in the discipline of economics and finance or socio-economic geography and spatial management;
–      demonstrating scientific and research interests in the field of city economics, spatial planning, design and spatial development, documented by authorship or co-authorship of publications in scientific journals and monographs that have been assigned at least 20 points in the Polish ministerial lists of journals and publishers;
–      fluent use of the Polish language, which enables conducting classes;
–      very good language skills of English or French, enabling teaching and participation in international scientific events;
–      having at least two years of experience in conducting teaching courses (preferably academic ones) in the field of urban economy, spatial planning, urban design and spatial planning (at least 200 hours);
–      ability to conduct classes with the use of modern technologies;
–      having highly developed organizational and interpersonal skills as well as diligence, creativity and scientific aspirations;
–      readiness to take up employment at the University of Lodz as the primary workplace.

 The applicant should submit his or her application for employment addressed to Her Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–        a personal questionnaire and statement available on University of Lodz website http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wersja angielska – wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór;

–        statement about fields and disciplines of science;

–        a copy of Master’s university degree and PhD university;

–        CV;

–        list of publications, active participation in conferences and projects;

–        an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings;

–        optionally – references from the former employer.

The deadline for announcing the successful candidate: June 4, 2021.

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na region@uni.lodz.pl