asystent

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

MIASTO:  Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 16.08.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.09.2022

LINK DO STRONY: filhist.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE:  historia powszechna najnowsza, historia stosunków międzynarodowych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej  powinni spełniać następujące kryteria:

1.      Magisterium z obszaru nauk humanistycznych, w dyscyplinie: historia.

2.      Dorobek naukowy w zakresie historii powszechnej XX w., szczególnie w czasopismach punktowanych z listy MNiSW.

3.      Ze względu na profil badawczy Katedry poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w problematyce historii stosunków międzynarodowych (dyplomacja i wojny) w XX w. tak, aby kandydat mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne obejmujące tematykę związaną ze specjalnością dyplomatyczną i wojskoznawstwem.

4.      Pożądana jest swobodna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ażeby przyszły asystent mógł publikować swoje artykuły w czasopismach anglojęzycznych, wygłaszać referaty na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzić zajęcia dla studentów w tym języku.

5.      Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.

 

Pod uwagę brane będą również doświadczenia:

1.      Związane z pozyskiwaniem pieniędzy z funduszy zewnętrznych na prowadzenie działalności naukowej lub popularyzatorskiej.

2.      Wynikające z kwerend archiwalnych w kraju i za granicą.

3.      W pracy organizacyjnej.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 19.09.2022

·         życiorys

·         kwestionariusz osobowy

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

·         informacja o spełnianiu przez kandydata warunków konkursowych oraz wykaz publikacji

·         odpis dyplomu magisterskiego

·         opinia opiekuna naukowego lub przełożonego o walorach kandydata

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27.09.2022

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę filhist.uni.lodz.pl.