Asystent

Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

REKTOR

AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko ASYSTENTA

w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych,

w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony,

 w wymiarze całego etatu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 135 ust. 1 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1.Posiadanie tytułu magistra w zakresie sztuk projektowych;
2.Udokumentowany dorobek w dziedzinie sztuk plastycznych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem tkanin (dodatkowo punktowane wdrożenia projektów do produkcji)
3.Znajomość programów graficznych (Photoshop); całego Pakietu Nedgraphics (Texcelle, Product Creator, Loom editor, weaving editor, true colouring)
4.Swoboda w posługiwaniu się technikami związanym z wzornictwem tkanin
5.Predyspozycje pedagogiczne;
6.Minimum roczne doświadczenie w dydaktyce w uczelni artystycznej;
7.Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w organizowaniu i planowaniu pracy zespołu;
8.Znajomość języka polskiego;
9.Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
10.Komunikatywność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;
Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;
Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile widziane działalności artystycznej/naukowej;
4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4;

Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych,
Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego;
Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego, artystycznego/naukowego – mile widziana;
Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
9.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres konkursy.w.proj@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 11.10.2022. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w ITDiSW

Spotkanie Komisji Konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 13.10.2022. O godzinie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem dzień wcześniej.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni (www.bip.asp.lodz.pl) w dniu 13.10.2022.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sztuki.projektowe@asp.lodz.pl