asystent

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent w wymiarze 1 etatu w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka

Data ogłoszenia:  15.11.2022 r.

Termin składania ofert:     15.12.2022 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31  (III piętro,  pokój 310 lub 304).

Dane kontaktowe: tel.: 42-635-45-81; 42-635-45-70; fax.: 42-635-45-72; e-mail: izsipp@geo.uni.lodz.pl.

Słowa kluczowe: konkurs, asystent, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka

Opis:

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

– posiadać tytuł magistra w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub architektury i urbanistyki lub dyscypliny pokrewnej;

– zainteresowania naukowe mieszczące się w profilu badawczym Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej;

– znajomość co najmniej jednego języka zachodniego (angielski, niemiecki, francuski);

– zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim;

– predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;

– zdolności organizacyjne.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy,

– odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia magistra,

– dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego,

– inne dokumenty i informacje przydatne w procesie rekrutacji (certyfikaty, uprawnienia, dorobek naukowy).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.12.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.zubrowska@geo.uni.lodz.pl