asystent

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łodź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • historia

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Średniowiecznej

MIASTO: Łódź
STANOWISKO: asystent – 1 etat, grupa pracownicza badawczo-dydaktyczna
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia
DATA OGŁOSZENIA: 11.05.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.06.2023
LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE:
Historia średniowieczna, epoka jagiellońska; historia wojskowości

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Średniowiecznej powinni spełniać następujące kryteria:

1. Wymagany jest tytuł magistra historii.
2. Ze względu na profil badawczy Katedry poszukiwany jest kandydat specjalizujący się w historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej, tak aby mógł prowadzić badania i zajęcia dydaktyczne w zakresie historii średniowiecznej i historii wojskowej.
3. Osiągnięcia naukowe w zakresie historii wojskowości średniowiecznej, potwierdzone publikacjami naukowymi; udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
4 Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim. Powinien być przygotowany do publikowania artykułów w anglojęzycznych czasopismach naukowych, prezentowania referatów na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzenia zajęć dla studentów w tym języku. Od kandydata wymaga się także znajomości przynajmniej jednego języka wschodniosłowiańskiego.
5. Kandydat powinien wykazywać się znajomością paleografii średniowiecznej.
6. Kandydat powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z historii średniowiecznej i historii wojskowej. W związku z możliwością prowadzenia zajęć na kierunku wojskoznawstwo atutem kandydata będzie dobra orientacja w szerokorozumianej problematyce wojskowej.
7. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w organizowaniu wydarzeń naukowych i promujących naukę, w tym doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–219 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 09.06.2023 tel. 42; 635-43-50;
e-mail: filhist@uni.lodz.pl

• życiorys
• kwestionariusz osobowy – https://www.uni.lodz.pl/kariera
• podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
• informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
• kopia dyplomu magisterskiego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu : 22 czerwca 2023 r.
Zastrzeżenie – Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Załączniki