Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej.

1.      Opis zadań na stanowisku:

1) przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

2) udział w egzaminach, zaliczeniach, kolokwiów i innych formach weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;

3) sprawowanie opieki nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych;

4) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych oraz aktywne pozyskiwanie środków na te badania;

5) rozpowszechnianie wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych oraz publikowanie w czasopismach o wysokich współczynnikach oddziaływań i istotnej randze naukowej;

6) uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni związanych z procesem  dydaktycznym oraz działalnością naukową;

7) uczestnictwo w kursach i szkoleniach; stałe podnoszenie kompetencji zawodowych;

8) inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.                                                

2.      Wymagania wobec kandydata:

1)      posiadanie tytułu zawodowego magistra farmacji;

2) znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;

3) znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie C2;

4)  doświadczenie w sterylnej pracy z materiałem roślinnym in vitro;

5) doświadczenie w analizie fitochemicznej surowców roślinnych;

6) doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularnej (izolacji DNA i RNA z materiału roślinnego oraz PCR)

7) dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki;

8) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania;

9) znajomość MS Office i środowiska Windows.

3. Oferujemy:

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

3) możliwość rozwoju zawodowego;

4) atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;

5) atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) życiorys naukowy;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Pobierz);

3) spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;

4) wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;

5) skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6) skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu;

7) oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia
w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania (Pobierz)

5. Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres e-mail: praca.nauczyciel.farm@umed.lodz.pl w terminie do dnia 29.03.2023 r.

6. Odpowiadamy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu – http://kariera.umed.pl oraz w BIP.

8. Dokumenty powinny zawierać klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

9. Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1) administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;

3) podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7) przysługuje Państwu prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9) podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca.nauczyciel.farm@umed.lodz.pl