Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Politechniki Łódzkiej tj. posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:
• znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
• umiejętności pracy w zespole,
• posiadania zainteresowań w obszarze szeroko pojętego zarządzania produkcją i usługami (projektowanie opakowań, projektowanie produktów i opakowań w GOZ, zrównoważony rozwój, produkcja, usługi, jakość, logistyka, ergonomia, bezpieczeństwo, środowisko, systemy informatyczne),
• przynajmniej rocznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
• dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, umiejętność stosowania aktywnych metod kształcenia, opieka merytoryczna nad konkursowymi projektami studentów, doświadczenie w roli eksperta z zakresu opakowań, członkostwo w studenckich kołach naukowych oraz publikacje naukowe.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
• życiorys, kwestionariusz osobowy,
• potwierdzoną za zgodność kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
• dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
• oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.09.2021 w sekretariacie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, oraz na email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.
Politechnika nie zapewnia mieszkania.
Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl