Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Powinien posiadać wartościowy dorobek naukowy i aplikacyjny uznany w kraju i za granicą, doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, znaczący dorobek organizacyjny oraz doświadczenie międzynarodowe.

W szczególności od kandydatów wymaga się:
– gruntownej znajomości technologii cukrownictwa oraz doświadczenia we współpracy z otoczeniem przemysłowym;
– biegłej znajomości technik analitycznych i obsługi urządzeń oraz stanowisk badawczych w obszarze badań z zakresu cukrownictwa;
– wartościowego dorobku naukowego, aplikacyjnego i organizacyjnego, w tym doświadczenia w realizacji projektów, w szczególności w roli kierownika;
– sprawowanie funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim (obronionym lub otwartym);
– doświadczenia we współpracy międzynarodowej;
– doświadczenia w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych, w tym sprawowaniu opieki promotorskiej nad pracami dyplomowymi.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej
– oświadczenie, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy
– kopię nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
– opis dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
– klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej;
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.10.2021 w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź, oraz na email: deanbiof@adm.p.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.

Politechnika nie zapewnia mieszkania.

Politechnika Łódzka zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanbiof@adm.p.lodz.pl