Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej 

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Współpracuje z najlepszymi uczelniami i instytutami badawczymi na całym świecie. Jest także atrakcyjnym partnerem dla biznesu i współpracuje z innowacyjnymi firmami w kraju i za granicą. Jedną z podstawowych zasad zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające stosowanie zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.  

1. Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).  
Od kandydata na stanowisko oczekujemy:  
• posiadania tytułu profesora w dyscyplinie nauk chemicznych lub fizycznych;  
• biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku z koniecznością prowadzenia zajęć dydaktycznych w obu językach;  
• wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie elektroniki organicznej udokumentowanych publikacjami w najlepszych czasopismach o obiegu międzynarodowym;  
• umiejętności kierowania pracą zespołu badawczego;  
• doświadczenia w kierowaniu i realizacji projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych. 
Mile widziane: 
doświadczenie w koordynowaniu projektów w ramach programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa 

2. Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.  
Oferta pracy dotyczy stanowiska profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego PŁ w wymiarze pełnego etatu.  
Rozpoczęcie pracy: 1 października 2022 r.  

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.  
Osoba zatrudniona na stanowisku profesora zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w ramach projektów własnych oraz innych projektów realizowanych w Katedrze Fizyki Molekularnej, przygotowywania wniosków o granty krajowe i międzynarodowe, prezentowania i publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni oraz wynikających z umów z instytucjami udzielającymi granty.  
W zakres obowiązków wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych. Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.  

4. Wykaz wymaganych dokumentów:  
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;  
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1;  
3) klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2;  
4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3;  
5) wykaz dorobku naukowego (publikacje, realizowane projekty badawcze – zwłaszcza finansowane ze środków zewnętrznych);  
5) odpisy/kopie dyplomów;  
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.  

5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru). Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.08.2022 w wersji elektronicznej lub papierowej w Dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, gmach A34 „Alchemium”, 1p., ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.  
W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”. Możliwość odbioru dokumentu pod tym samym adresem. 

 6. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.  
W sprawach związanych z konkursem kontaktować się należy z panią mgr inż. Ewą Jędrych, tel. 042 631 31 00. Dokumenty oraz skany można przesyłać drogą elektroniczną na adres email: w3w3d@adm.p.lodz.pl 

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2022 

8.Rekomendowany opis Katedry 
Katedra Fizyki Molekularnej (KFM) jest częścią Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jest to jednostka interdyscyplinarna, prowadząca badania na pograniczu chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, w tym nanotechnologii. Obecnie tematyka Katedry obejmuje fizykę organicznych ciał stałych, fizykę i chemię fizyczną polimerów, w tym: 
– właściwości elektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów; 
– elektroluminescencje i luminescencje materiałów organicznych;  
– spektroskopię molekularną polimerów; 
– czułe na bodźce hydrożele polimerowe;  
– półprzewodniki i przewodniki organiczne, kryształy molekularne; 
– fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów; 
– technologie nanoszenia cienkich warstw; 
– modelowanie dynamiki makrocząsteczek.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w3w3d@adm.p.lodz.pl