Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Architektury i Urbanistyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Wymagania stawiane kandydatowi:

•     Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki: architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk technicznych;

•     Minimum 6 lat doświadczenia w nauczaniu na uczelni akademickiej z zakresu projektowania i kompozycji urbanistycznej oraz projektowania architektonicznego;

•     Doświadczenie w organizacji i współprowadzeniu międzynarodowych studenckich warsztatów projektowych.

•     Doświadczenie w wykonywaniu złożonych kwerend archiwalnych.

•     Doświadczenie zawodowe w projektowaniu architektonicznym – przynajmniej 3-letnia praktyka zawodowa.

•     Obsługa programów: AutoCAD, Sketchup, Photoshop.

•     Umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

•     Komunikatywność w języku angielskim umożliwiająca prowadzenie kształcenia
i działalność organizacyjną.

•     Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych samodzielnie oraz w zespole.

•     Umiejętność opracowywania programu zajęć dydaktycznych.

•     Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach polskich oraz międzynarodowych

i przygotowywaniu publikacji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki łódzkiej.

•     Udokumentowany dorobek naukowo – badawczy w zakresie urbanistyki Łodzi.

1.        Warunki pracy:

·       pełen etat,

·         termin rozpoczęcia pracy: 02.10.2023 r.

Uprawnienia:

·         możliwość rozwoju kariery naukowej,

·         wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych,

·         uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

·         publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

2.        Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

•     Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka;

•     Prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych z projektowania i kompozycji urbanistycznej oraz projektowania architektonicznego. Wszystkie prowadzone zarówno w języku polskim
jak i angielskim;

•     Organizacja i współprowadzenie międzynarodowych warsztatów studenckich we współpracy z zagranicznymi uczelniami akademickimi.

•     Promotorstwo prac inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury i urbanistyki

•     Udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z otoczeniem;

•     Samokształcenie i doskonalenie warsztatu dydaktycznego i naukowego;

          4. Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.         Miejsce, forma i termin składania dokumentów: Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariatu Instytutu Architektury i Urbanistyki w6i61@adm.p.lodz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki Al. Politechniki6, 90-924 Łódź, budynek B6, piętro 1, pokój 108

(https://www.p.lodz.pl/pl/mapa-poludniowa) do dnia 28.05.2023 r. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Oliwia Łuczak  w6i61@adm.p.lodz.pl

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  08.06.2023 r.

8.    Instytut Architektury i Urbanistyki powstał w 1976 roku na mocy zarządzenia nr 11/1976 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Było to ukoronowanie wieloletnich starań Jerzego Samujłły Bazę dydaktyczną stanowią dostępne dla wszystkich naukowców Instytutu sale wykładowe, wyposażone w projektory multimedialne i rzutniki pisma, makieciarnia z drukarkami 3D, CNC, ploter tnący, ciemnia fotograficzna, sale komputerowe, atelier fotograficzne, pracownia rzeźby, rysunku,  sala malarstwa, a także sale ćwiczeniowe i pracownie instytutowe. Od 8 lat kierunek architektura ma certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Politechnika Łódzka jest jedną z czterech uczelni w Polsce z takim wyróżnieniem. Obecnie Dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich, architekt, wykładowca, autor obiektów dydaktycznych i laboratoryjnych Politechniki Łódzkiej, członek jury konkursów architektonicznych, autor książek m.in.: O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Mario Botta. Nikt nie rodzi się architektem.

9.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w6i61@adm.p.lodz.pl