2 stanowiska lektora języka angielskiego

Studium Języków Obcych
Politechnika Lubelska

Kierownik
Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY NA 
DWA STANOWISKA LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.
 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej;
 • przynajmniej 5-letni staż pracy w nauczaniu dorosłych;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

II. DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • doświadczenie w pracy na wyższej uczelni technicznej przy wprowadzaniu specjalistycznego słownictwa technicznego;
 • doświadczenie w przygotowywaniu kart przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
 • doświadczenie w przygotowywaniu tłumaczeń tekstów technicznych z języka polskiego na angielski i odwrotnie;
 • uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego.

III. ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra na kierunku filologia angielska;
 • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 01 października 2021 roku na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor. Politechnika zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia oraz odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38B, pokój 306 (Budynek Centech), 20-618 Lublin;
z dopiskiem „KONKURS W SJO”,
w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się po 06 września 2021r.

mail kontaktowy: studiumjo@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na studiumjo@pollub.pl