asystent

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie

PCB-1222A-2/2021

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS Lublin

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej, w szczególności w zakresie analizy rzeczywistej i zespolonej
oraz teorii operatorów;

– posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z matematyki wyższej;

– bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu doktora;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– opinia samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 kwietnia 2021 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu
w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Matematyki, pokój 227

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 12 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 20 marca 2021 r.