Aasystent badawczy

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

                                                                                                                                                                        Lublin  12.05.2023r.   

OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w
Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia 12.06.2023r.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1.       Podanie skierowane do Dziekana.

2.       Życiorys.

3.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.       Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.       Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

6.       Oświadczenie o niekaralności.

7.       Oświadczenie o przynależności do danej dyscypliny.

8.       Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy.

9.       Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.

10.   Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia.

11.   Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone wymogi oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.       Posiadać co najmniej tytuł magistra nauk biologicznych, farmaceutycznych lub biotechnologii.

2.       Posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych metod biochemicznych, technik wytwarzania i modyfikacji hydrożeli opartych na polimerach naturalnych i syntetycznych, metod oznaczania aktywności przeciwbakteryjnej i biokompatybilności biomateriałów, metod oznaczania parametrów mechanicznych materiałów, oznaczania interakcji biomateriałów z krwią. Mile widziane i dodatkowo punktowane będzie zagwarantowane finansowanie przyszłych badań w postaci grantu badawczego.                                           

3.       Posiadać dorobek, który w okresie nie dłuższym niż 4 lata osiągnął wskaźniki określone w § 11 w wz. § 17 Zarządzenia Rektora nr 133/2021 UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybie oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (180 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45 pkt.

4.       Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji za ostatnie 4 lata.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z oryginałem do wglądu.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03.