adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

 

 

D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego

w Instytucie Językoznawstwa

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (zakres językoznawstwo germańskie, teoretyczne),
 2. posiadanie w dorobku naukowym za lata 2021-2022 przynajmniej jednego artykułu naukowego za minimum 100 punktów lub dwóch artykułów (w tym jeden za minimum 70 punktów) z wykazu czasopism MEiN lub autorstwo monografii naukowej,
 3. doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe oraz (lub) realizacji grantów i projektów naukowych.
   

Dodatkowe atuty:

 1. doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym w zakresie językoznawstwa lub/i praktycznej nauki języka niemieckiego,
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
   

Warunki zatrudnienia:

1.         stanowisko: adiunkt w grupie pracowniczej badawczo-dydaktycznej

2.         czas zatrudnienia: czas określony 1 października 2023 r. – 30 września 2024 r.

3.         wymiar czasu pracy: pełny etat

4.         wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi na KUL na wskazanym stanowisku

5.         zadania: prowadzenie zajęć z zakresu językoznawstwa i/lub praktycznej nauki języka niemieckiego, aktywne uczestnictwo w pracach Katedry Językoznawstwa Germańskiego związanych z działalnością badawczą, dydaktyczną i organizacyjną.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. szczegółowy spis dodatkowych osiągnięć dydaktycznych,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).
   

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. GG 145 lub drogą elektroniczną na adres: wnh@kul.pl

w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 lipca 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 18 maja 2023 r.