Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Katedrze Prawa Konstytucyjnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk prawnych;

– posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: prawa konstytucyjnego, konstytucyjnego systemu organów państwowych, konstytucyjnej ochrony wolności i praw;

– dorobek naukowy w zakresie prawa samorządowego, organów ochrony prawnej, w szczególności dotyczący prawa do sądu, systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej;

– doświadczenie w pracy w organach administracji publicznej;

– uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem i doświadczenie

   w wykonywaniu zawodu prawniczego;

– czynny udział w życiu naukowym  – wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

– doświadczenie organizacyjne, w szczególności związane z organizacją konferencji naukowych;

– umiejętność pracy w zespole oraz gotowość do angażowania się w działalność społeczną;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego;

– dobra znajomość języka francuskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

   prawniczych.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2021 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl