adiunkt dydaktyczny

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

PCB-1222A-8/2023

 

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Pracowni Rozwoju Zasobów Ludzkich w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych;

–  dorobek naukowy i publikacyjny nawiązujący do problematyki rozwoju zasobów ludzkich w obszarze wsparcia
kadr zarządzających w doskonaleniu i rozwoju kompetencji pracowniczych, będący podstawą do prowadzenia
i projektowania zajęć;

–  posiadanie wyróżniających osiągnięć dydaktycznych, w tym co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć w uczelni wyższej, oraz szkoleń i warsztatów dla specjalistów  HR;

–  udokumentowane doświadczenie organizacyjne w zakresie zrealizowanych projektów edukacyjnych mieszczące się w problematyce HR;

–  pozyskane znaczące środki (komercyjne, publiczne) na działania edukacyjne, badawcze i wdrożeniowe;

–  udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych;  

–  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

–  obsługa systemów informatycznych w tym: Pakiet Office, Moodle, SAP.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–  podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–  odpis dyplomu magistra;

–  odpis dyplomu doktora;

–  kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

–  wykaz publikacji naukowych;

–  wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych;

–  oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

–  oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

–  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–  referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej (wyniki ocen studentów, słuchaczy), nagrody
za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

 

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Pedagogiki i Psychologii /pok. 123/

ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownia RZL” lub drogą elektroniczną w postaci plików pdf na adres 4p@umcs.pl

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 31 maja 2023. r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 16 czerwca 2023 r.

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy, zobowiązany jest dostarczyć oryginały lub odpisy bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w pkt IV.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na 4p@mail.umcs.pl