asystent

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej w Lublinie
ogłasza

K O N K U R S    O T W A R T Y

na stanowisko asystenta w Katedrze  Marketingu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk zarządzania, w tym jeden poziom studiów na kierunku bądź specjalizacji związanej z marketingiem;
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości;
 • zainteresowanie tematyką badań marketingowych;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy dydaktycznej;
 • aktywność dydaktyczna i organizacyjna;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dodatkowym atutem będzie wysoka średnia ukończenia studiów, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności przedmiotów z marketingu, członkostwo w studenckich organizacjach i kołach naukowych, doświadczenie zawodowe związane z marketingiem oraz publikacje lub inne osiągnięcia naukowe.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpisy dyplomów (kopie),
 • certyfikaty i inne dokumenty (kopie),
 • wykaz dotychczasowych publikacji i/lub osiągnięć zawodowych oraz inne informacje o działalności kandydata,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin,
w terminie do dnia 31 sierpnia  2021 r.

mail kontaktowy: wz.sekretariat@pollub.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl