asystent

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1.        Ukończone studia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub Biotechnologia, średnia z pięcioletniego okresu studiów nie niższa niż 4,0;

2.        Stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia;

3.        Dorobek publikacyjny z zakresu analizy tekstury oraz właściwości reologicznych produktów mleczarskich, w tym w czasopismach z listy JCR;

4.        Potwierdzone odpowiednimi dokumentami krajowe i/lub zagraniczne szkolenia
w zakresie technologii żywności i żywienia i/lub biotechnologii;

5.        Aktywna działalność naukowa i popularno-naukowa (aktywny udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach popularno-naukowych);

6.        Potwierdzona certyfikatem bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie
i piśmie (C1), umożliwiająca pisanie i organizację procesu edytorskiego artykułów naukowych oraz dodatkowo realizację zajęć dydaktycznych w tym języku;

7.        Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1.        Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni);

2.        dyplomy  potwierdzające posiadane kwalifikacje;

3.        inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4.        Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,           z późn. zm.;

5.        Oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.nzb@up.lublin.pl