asystent

Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki, Zakład Badań Interdyscyplinarnych
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI  POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych
w Katedrze Podstaw Techniki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł magistra inżyniera na kierunku edukacja techniczno-informatyczna;
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej 4,5;
 • udokumentowany dorobek publikacyjny (publikacje w punktowanych czasopismach naukowych za min. 100 punków, indeksowane w bazach Web of Science oraz Scopus), mile widziany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria środowiska i energetyka;
 • aktywny udział w życiu naukowym, potwierdzony prezentacją prac na konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych oraz uczestnictwem w stażach naukowo-badawczych;
 • znajomość problematyki dotyczącej zagadnień związanych z modelowaniem komputerowym urządzeń oraz procesów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz pracy organizacyjnej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu oraz list motywacyjny;
 • życiorys, 2 zdjęcia;
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu);
 • kopie dyplomów;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji: osiągnięć naukowych, kwalifikacji zawodowych i kompetencji dodatkowych;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Dziekan Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin,
a ich kopię drogą elektroniczną na adres wpt.sekretariat@pollub.pl

w terminie do dnia 27.06.2022 r.

Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu.
Planowane zatrudnienie od 15.09.2022 r. Link do strony: https://pollub.pl/uczelnia/oferty-pracy-w-politechnice

 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.