asystent

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

 

w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U 2018 r. poz. 1668)

 

Wymagania dla kandydatów:

 

·      ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka, informatyka lub kierunku, który jest związany  z zastosowaniami matematyki lub informatyki,

·      predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

·      nienaganna postawa etyczno-moralna,

·      umiejętność pracy w zespole,

·      biegła znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),

·      dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

·      podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

·      życiorys,

·      kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni,  https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)

·      dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,

·      oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym  miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)

·      oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),

·      zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

·      w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67
w terminie do dnia 31.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.09.2022 r.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać
w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki  (ul. Głęboka 28, tel. 81-531-96-21)

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę up.lublin.pl.