Asystent badaczo-dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: weterynaria

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt,

Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii z oceną co najmniej dobrą
 2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 3. Potwierdzona znajomość języka angielskiego

Kryteria dodatkowe:

 1. Chęć do bezpośredniej pracy ze zwierzętami oraz pracy dydaktycznej i naukowej.
 2. Zainteresowanie pracą kliniczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatologii weterynaryjnej i motywacja do rozwoju naukowego w tym kierunku (mile widziana dotychczasowa udokumentowana aktywność w formie pracy w kołach naukowych, udziału w szkoleniach, sympozjach, warsztatach).
 3. Umiejętność pracy w grupie i bezkonfliktowość.

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego
 6. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
 8. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 9. Oświadczenie ostanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, pokój nr 316, 314 w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r do godziny 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 kwietnia 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.medwet@up.lublin.pl