asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: weterynaria

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

I Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe – ukończone studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria lub magisterskie na kierunku chemia (średnia ocen na dyplomie minimum 4,0).
 2. Potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).
 3. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

II Dodatkowe kwalifikacje

 1. Znajomość obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej dotyczącej badań toksykologicznych i farmakologicznych w tym:
 • chromatografów cieczowych, gazowych
 • spektrometrów absorbcji atomowej
 • spektrometrów mas np. LC – MS/MS
 1. Dorobek publikacyjny z zakresu toksykologii i/lub farmakologii, w tym w czasopismach z listy JCR

III Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykształcenie, w szczególności dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji 
 4. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 5. Kwestionariusz osobowy
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego
 7. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 10. Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 25.06.2022 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.06.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.medwet@up.lublin.pl