asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Fizjologii Zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

I Kryteria kwalifikacyjne:

    Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii lub mgr biologii, mgr biotechnologii z oceną co najmniej dobrą

    Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona stosownym zaświadczeniem

II Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne

    Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej

    Mile widziana aktywność naukowa np. w naukowych kołach studenckich

III Wykaz wymaganych dokumentów:

    Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

    Życiorys

    Kwestionariusz osobowy

    Dokument poświadczający ukończenie studiów

    Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

    Dokumenty potwierdzające inne umiejętności i kompetencje pomocne w pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym

    Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy

    Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

    Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

    Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 13.12.2022 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2022 r.