asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Prawa Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–   posiadanie tytułu zawodowego magistra z zakresu nauk prawnych;

–   predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

–   doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego (w tym preferowane co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa cywilnego);

–   opublikowanie (lub przyjęcie do druku) przynajmniej dwóch artykułów w czasopismach z listy MEiN
lub w recenzowanych monografiach naukowych wydanych przez wydawnictwo z listy MEiN;

–   doświadczenie w działalności organizacyjnej na Uniwersytecie; 

–   bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

–   czynna i bierna znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego – w szczególności angielskiego lub niemieckiego;

–   bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

  II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–      podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–      odpis dyplomu magistra;

–      kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

–      wykaz publikacji naukowych;

–      wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–      oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

–      oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

–      oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–      opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

 

 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych /pok. 210/

pl. M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 4 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 5 lipca 2022 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl