asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej

ogłasza

K O N K U R S    O T W A R T Y

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Marketingu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2022 r. poz.574) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku bądź specjalizacji związanej z marketingiem, komunikacją lub nowymi mediami;
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie NZiJ;
 • zainteresowanie tematyką komunikacji marketingowej, w tym nowych mediów, skuteczności i efektywności działań marketingowych;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej oraz dydaktycznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy tj. Politechnice Lubelskiej.

Dodatkowym atutem będą:

 • osiągnięcia naukowe, publikacje lub inne osiągnięcia zawodowe związane z marketingiem;
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności przedmiotów z obszaru marketingu;
 • udokumentowana aktywność organizacyjna;
 • realizacja lub współpraca przy realizacji projektów badawczych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
 • życiorys;
 • 2 zdjęcia;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu);
 • kopie odpisów dyplomów;
 • wykaz dotychczasowych publikacji i/lub osiągnięć zawodowych oraz inne informacje o działalności kandydata;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i znajomość języków obcych;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin

w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

z dopiskiem: „Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu”.

 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl