dwa stanowiska asystenta

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Stosowanej
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Dziekan

Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ogłasza

KONKURS OTWARTY
na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Mechaniki Stosowanej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone jednolite studia magisterskie lub studia I i II stopnia, preferowany kierunek mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria biomedyczna lub kierunki pokrewne;
 • ocena na dyplomie  ukończenia studiów co najmniej 4,5;
 • tematyka pracy dyplomowej związana z mechaniką stosowaną;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej – samodzielnie oraz w zespole;
 • zainteresowania tematyką badań prowadzonych w Katedrze Mechaniki Stosowanej potwierdzone osiągnięciami;
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz podstawy oprogramowania naukowo-inżynierskiego;
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego (jeśli nie jest to język ojczysty);
 • podstawowa wiedza z zakresu modelowania matematycznego oraz planowania prac eksperymentalnych;
 • predyspozycje do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie),
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kopie dyplomów wymaganych na danym stanowisku,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe,
 • wykaz ocen z przedmiotów mechanika, wytrzymałość materiałów, matematyka, fizyka i innych związanych ze specjalnością Katedry Mechaniki Stosowanej realizowanych w programie studiów I i II stopnia,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jedynym miejscem pracy (w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (w załączeniu).

 

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w:

Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego, pok. 108, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

lub

w formie elektronicznej na adres mailowy: wm.dziekan@pollub.pl

w terminie do 25 lipca 2023 r.

 

 Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Załączniki