młodszy asystent dydaktyczny 4 stanowiska

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

Konkurs na cztery stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Samodzielnej Pracowni Medycyny Stanów Nagłych i Ratownictwa Specjalistycznego.

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na cztery stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Medycyny Stanów Nagłych i Ratownictwa Specjalistycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, w terminie do 19 lipca 2022r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowiska wymaga się:

Posiadania tytułu zawodowego lekarza,
Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
Wzór formularza
 

C.V. – formularz
 Wzór formularza

 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Wzór formularza

 Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
     Wzór formularza

Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
     Wzór formularza

Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
     Wzór formularza

Oświadczenie o niekaralności
     Wzór formularza

Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska: aneta.sadowska@umlub.pl,

tel. +48 81 448 75 00

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.sadowska@umlub.pl